Νέος διαγωνισμός!

Διαγωνισμός με δώρο 100 Προσκλητήρια Βάπτισης!

100 προσκλητήρια, διάσταση 13x13cm, εκτύπωση 2 όψεων, χαρτί Οπαλίνα ή Constellation, φάκελος

 

link διαγωνισμού

https://goo.gl/kUWzeK

 

και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα τα έχει στα χέρια της!


Όροι διαγωνισμού

1. Η ομώνυμη εταιρία «Δεληνικόλα Ελένη»  με τον διακριτικό τίτλο «localfinder» και έδρα και έδρα την οδό Περικλέους 38 στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια αναφέρεται ως  ο «Διοργανωτής».

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Συμμετοχή στη κλήρωση έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε πόλη του εξωτερικού.

3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) ο «Διοργανωτής»,
(β) οι υπάλληλοι του «Διοργανωτή» ή των συγγενών εταιρειών του «Διοργανωτή» και
(γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα.

 

4. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται και ανακοινώνεται στη σελίδα στο facebook https://www.facebook.com/localfinder.gr

Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε / οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή / και να ματαιώσει τον παρόντα «Διαγωνισμό» αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή / ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο «Διαγωνισμό», θα πρέπει κάθε συμμετέχων να κάνει ‘like’ (‘Μου αρέσει’) στη σελίδα Localfinder και στην σελίδα ####### στο facebook και να αφήσει κάποιο σχόλιο στο post του localfinder στο facebook .

6. Μετά από κλήρωση θα προκύψει ένας νικητής με ανακοίνωση του «Διοργανωτή». Οι νικητές ανακοινώνονται στο facebook με νέο post (κοινοποίηση) από «Διοργανωτή» και από τρίτα πρόσωπα «Συνεργάτες».

Ο νικητής  υποχρεούται να  επικοινωνήσει  με προσωπικό μήνυμα στο facebook με το Διοργανωτή ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2392066208, ώρες γραφείου.

Ο νικητής υποχρεούται να δώσει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) για να την εξυπηρέτηση της παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού, δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος 5 ημερών, ο Διοργανωτής

διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του είτε στη διάθεσή του με οποιονδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

7. Το δώρο του νικητή είναι το προϊόν που παραθέτεται στη φωτογραφία του διαγωνισμού στην ποσότητα που έχει οριστεί από τον Διοργανωτή με την ανακοίνωση του διαγωνισμού. Το δώρο δεν μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου.

8. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή ή / και απόλαυση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου το νικητή.

9. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

10. Ο Διοργανωτής δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του (όνομα, δηλώσεις ή άλλης φύσης υλικό κτλ.) με σκοπό την με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ.) προβολή του διαγωνισμού.

11. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3 και (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και μη αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μή κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή / και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

13. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλ.: 23920-66208.

 

Διαφήμιση