Έναρξη Δηλώσεων Κτηματολογίου Δήμου Θέρμης και Δήμου Θερμαϊκού.

Έναρξη Δηλώσεων Κτηματολογίου σε περιοχές του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Θερμαϊκού.

Μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου ανακοινώθηκε η έναρξη συλλογής δηλώσεως ιδιοκτησίας με την οποία καλούνται όσοι έχουν ακίνητα στις περιοχές του Τριλόφου, της Καρδίας, του Α. Σχολαρίου, της Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Θέρμης, καθώς και της Επανομής, της Ν. Μηχανιώνας, του Αγγελοχωρίου και της Κερασιάς  στον Δήμο Θερμαϊκού, να υποβάλλουν δήλωση για την ακίνητη περιουσία τους.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου 2016 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 10 Απριλίου 2017 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική από το νόμο και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη θέλετε να υποβάλλετε στο μέλλον όπως αγορά, πώληση, γονική παροχή, δωρεά, αποδοχή κληρονομιάς, έκδοση οικοδομικής άδειας κ.α.. Σε διαφορετική περίπτωση, ακίνητα που δεν θα δηλωθούν κατοχυρώνονται σε μελλοντικό χρόνο στο κράτος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφτούν  µαζί µε το έντυπο της δήλωσης του Ν. 2308/95 είναι:

α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκµηριώνουν τα δικαιώµατα σας στο ακίνητο (π.χ. συµβόλαια).

β) Απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών µεταγραφής των παραπάνω πράξεων.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Εγγράφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9,  λογαριασµός ΔΕΗ κ.λπ.).

ε) Τυχόν Τοπογραφικά Διαγράµµατα και Οικοδομική Άδεια των ακινήτων που δηλώνονται. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε τυχόν αμφισβήτηση ορίων, η δήλωση που θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (ειδικά αν είναι με τις σύγχρονες προδιαγραφές) θα είναι αυτή που θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Συγκεντρώστε από τώρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε:

Αναζητήστε στο αρχείο σας αντίγραφο των συµβολαίων (ή άλλων εγγράφων) που τεκµηριώνουν τα δικαιώµατα που έχετε σε ακίνητα.

Σε περίπτωση που δε διαθέτετε τα σχετικά αντίγραφα θα πρέπει να τα αναζητήσετε στον συµβολαιογράφο, στον οποίο συντάχθηκε η σχετική πράξη.

Τα πιστοποιητικά µεταγραφής µπορείτε να τα αναζητήσετε από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο

Σε περίπτωση που δεν έχετε µεταγράψει τα συµβόλαια για τα ακίνητά σας στο υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προβείτε άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Στην περίπτωση που το δικαίωµά σας το έχετε αποκτήσει µε χρησικτησία, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ. λογαριασµοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκη βεβαίωση κ.λπ.).

Στην περίπτωση που έχετε αποκτήσει το δικαίωµά σας µε κληρονοµιά, µπορείτε να το δηλώσετε ακόµη και αν δεν έχετε προβεί σε αποδοχή κληρονοµιάς. Αναζητήστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

 

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Η δήλωση του Ν. 2308/95 που θα συµπληρώσετε θα αφορά δικαίωµα και όχι ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτοµο, πρέπει να δηλώσουν όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό.

Μπορείτε να καταθέσετε τη δήλωση (Ν. 2308/95) αυτοπροσώπως ή µέσω τρίτου. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση απαιτείται απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που τρίτος συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35 € ανά δικαίωμα και 20 € για βοηθητικό χώρο που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία. Στις αγροτικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 € για το ένα δικαίωμα και 70 € συνολικά για δύο ή και παραπάνω δικαιώματα.

Το Κτηματολόγιο γενικά

Καταγράφει µε βάση το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.

Δεν καταγράφει απλώς την ιδιοκτησία του κάθε πολίτη. Την κατοχυρώνει.

Εγγυάται τις πληροφορίες που καταγράφει.

Απλοποιεί τις µεταβιβάσεις ακινήτων και καταπολεµά τη γραφειοκρατία.

Διαµορφώνει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων. Με απόλυτη διαφάνεια.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για να αναλάβει όλη την διαδικασία εκ μέρους σας (συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών, σύνταξη δηλώσης κτηματολογίου, υποβολή φακέλου δήλωσης, παρακολούθηση της πορείας της δήλωσης, υποστήριξη σε περίπτωση ένστασης, τήρηση αρχείου για τον κάθε πελάτη, νομική υποστήριξη και συμβουλή καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας, ακριβής εντοπισμός του ακινήτου, σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον χρειαστεί).

 

Στέργιος Ζέκας 

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. | Ενεργειακός Επιθεωρητής

Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκεύη Ενεργειακών & Τεχνικών Έργων

Αξιολογήστε πρώτος!


Προσθήκη στα Αγαπημένα

11 Οκτ 2016


Από ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΕΚΑΣ
Share & Bookmarking
Διαφήμιση